Oracle SQL Ufak Notlar

obje tipleri = tables, view, indexs

sqlplus hr/hr@orcl = cmd ile bağlanma @orcl bağlantı adı.
Bağlantı Dosya Yolu: C:/app/admin/product/12.1/dbhome_1/network/admin/tnsnames

KOMUTLAR:
clear screen;
show users;
select table_name from user_tables;
distinct = kolondaki tekrar eden satırları tekilleştirmek için kullanılır.
desc employees = describe employees = sql plus ile tablo özelliklerini görmek.
nvl(column_name, default_value) = column_name alanı null ise onun yerine default_value değerini koy. NOT: Alanda null değeri varsa aritmetik işlemin sonucu null’dur. 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:
Data karakter ise:
* Büyük küçük harf duyarlılığı,
* Tek tırnak kullanımı,
Data tarih ise:
* Tarih format duyarlılığı,
* Tek tırnak kullanımı,
SELECT sysdate FROM dual;   //Bugünün tarihini verir.
dual = dummy, kukla tablo, içi boş
LIKE İÇİNDE KULLANILAN OPERATORLER:
% => 0 dahil n sayıda karakter- sayi-tarih olabilir.
_  => 1 sayıda karakter-sayi-tarih olacak.
SELECT * FROM employees WHERE last_name LIKE ‘___’ ;  // last_name alanında karakter sayısı 3 olan kayıtları getir.
SELECT * FROM employees WHERE last_name LIKE ‘A___’; // last_name alanı A ile başlayacak ve 4 karakter uzunluğunda olacak.
SELECT * FROM employees WHERE last_name LIKE ‘___a%’; // 4. karakter a olan kayıtları getir.
ÖNCELİK SIRASI:
AND, OR
LIMIT KULLANIMI:
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;   //
 ilk 3 kaydı getir.
OFFSET 3 ROWS FETCH NEXT 2 ROWS ONLY;   // 3 satırı geç sonraki 2 satırı getir.
PROMPT (SQL Developer):
WHERE employee_id = &id_girin;
& = sorgu her çalıştığında her seferinde promp açıp değer istiyor.
&& = Bir kere promp’u aç değer gireceğim, değeri değiştirmek istediğim ana kadar girdiğim ilk değer ile işlem yap.
NOT: && de değeri tanımsız hale getirmek için “UNDEFINE id_girin” kodunu çalıştırmak gerekir.
SQL FUNCTIONS:
SINGLE ROW FUNCTIONS (TEK SATIR FONKSIYONLARI)

 1. KAREKTER FORMATLI DATALAR İÇİN:
  1. Case Conversions:
   UPPLER,
   LOWER,
   INITCAP = ilk harfler büyük
  2. Character Manipulations:
   CONCAT,
   SUBSTR,
   INSTR=(içinde arama yapar, karakter numarası dönderir.),
   LENGTH,
   REPLACE,
   TRIM = trim( (LEADING = ltrim, TRAILING = rtrim, BOTH=trim), ‘1’ FROM ’11SQL11′),
   RPAD = formatı sabitler RPAD(last_name, 20, ‘*’),
   LPAD
 2. TARİH FORMATLI DATALAR İÇİN:
  ADD_MONTHS,
  MONTH_BETWEEN,
  LAST_DAY,
  NEXT_DAY
 3. SAYISAL VERİLER İÇEREN DATALAR İÇİN
  ROUND =yukarı yuvarlar,
  TRUNC = aşağı yuvarlar,
  MOD
 4. GENEL FONKSİYONLAR ADINDA (NULL)
  NVL,
  NVL2,
  NULLIF,
  COOLESTE
 5. CONVERSION İŞLEMLERİ İÇİN
  TO_CHAR,
  TO_DATE
 6. BUNLARIN DIŞINDA
  CASE,
  DECODE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *